Pravosodje, pravni sistem in javna varnost

18 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev   312 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - MP za namene vodenja in odločanja v postopkih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, zagotavljanja izvršitev ali zavarovanja upnikove terjatve in namene varstva ter pomoči strankam upravlja... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Imenik svetovalcev za begunce   139 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE - Za odločanje in vodenje postopkov po tem Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) in za zagotavljanje pravne varnosti v postopkih pred sodišči in upravnimi organi. Evidenca vsebuje osebno... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca Inšpektorata RS za notranje zadeve o pravnomočnih odločbah o prekrških   136 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Prekrškovni organ mora zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca SAP POR   111 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca SAP POR zajema: - evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki vsebuje podatke o storilcu prekrška; pravno opredelitev prekrška; številko in datum izdane odločbe o... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca imetnikov službenih izkaznic   265 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podeljevanje in odvzem službenih izkaznic. Evidenca vsebuje osebno ime, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO, stalno... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Zbirka zapuščinskih inventarjev Deželnega sodišča Ljubljana, SI AS 309   50 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE - Popis premoženja (predmetov in nepremičnin), ki je ostalo za zapustnikom. Inventarji so urejeni po začetni črki priimka oseb, v okviru vsake črke pa kronološko. Za obdobje od 1544 – 1813. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Seznam odvzetih predmetov Inšpektorata RS za notranje zadeve   86 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Seznam odvzetih predmetov vsebuje popis predmetov, ki jih je zasegla pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa v postopku o prekršku. Vsebino pomožne knjige določa 8. člen Pravilnika... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca Inšpektorata RS za notranje zadeve o zapadlih plačilih iz prekrškovnih zadev   71 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca vsebuje podatke o zapadlih, neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev. Vsebino... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
ODL vpisnik Inšpektorata RS za notranje zadeve   71 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE - Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom globe. Vsebino vpisnika določa 6. člen Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca zapadlih terjatev pri Inšpektoratu RS za kulturo in medije   70 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE - Evidenca vsebuje podatke o zapadlih/neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev na podlagi Pravilnika o obliki in... Nadaljujte z branjem ...