Podatki

27 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Okolje in prostor
Aglomeracije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode - 2019   2525 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Register naravnih vrednot (območja)   1411 ogledov 3
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Seznam naravnih vrednot opredeljuje naravne vrednote v prostoru in je namenjen njihovemu varstvu. Podatki o prostorski razporeditvi naravnih vrednot v Sloveniji in z njimi povezani... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Hidrogeološka karta 1:250.000 (IAH)   757 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Prikaz hidrogeoloških enot po IAH klasifikaciji, kjer je težišče v prvi vrsti na tipu poroznosti in obsežnosti in v drugi vrsti na izdatnosti vodonosnikov.Karta je bila izdelana z namenom... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Zavarovana območja (poligoni)   192 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Izpolnitev 53. in 111. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg in 31/18) in seznanitev... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Karte hrupa   87 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje več kart hrupa: - Strateške karte hrupa za pomembne ceste v upravljanju DARS - Strateške karte hrupa za pomembne ceste v upravljanju DRSI - Strateške karte hrupa... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Natura 2000   275 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Izpolnitev obveze iz 5. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in seznanitev javnosti z območji NATURA 2000. Podatkovni niz je del evidence območij, ki so... Nadaljujte z branjem ...
HTML
WMS
 
Okolje in prostor
Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode)   140 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Prikazana merilna mesta predstavljajo osnovno mrežo merilnih mest državnega hidrološkega monitoringa podzemnih voda na vodnih telesih podzemnih voda s prevladujočimi medzrnskimi... Nadaljujte z branjem ...
HTML