Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških - Varuh človekovih pravic RS

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. Ta evidenca vsebuje zlasti: - podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke); - pravno opredelitev prekrška; - številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Na dan 29.12.2016 evidenca nima vpisov, ker organ ni sprožil in vodil nobenih postopkov kot prekrškovni organ Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Varuh človekovih pravic

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 10. 01. 2018
Ključne besede Prekršek, globa, odgovorna oseba, storilec, vlagatelj
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2013
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.