506 ogledov

Integralna karta poplavne nevarnosti (IKPN)

Območja poplavne nevarnosti se določajo predvsem na podlagi opozorilne karte poplav, prednostno za območja, kjer lahko pride do pomembnejše ogroženosti. Določitev območij se izvaja z metodami modeliranja in analiziranja, ki morajo ustrezati priznanemu stanju znanosti na podlagi hidroloških, geoloških, geomorfoloških in geodetskih podatkov ter podatkov o rabi tal in pokrovnosti. izbira metod mora ustrezati dejanskim razmeram na območju in pričakovani natančnosti rezultatov. Ploskovni prostorski objekti predstavljajo obsege: - območij poplavljanja pri pretoku Q500, - območij poplavljanja pri pretoku Q100 - območij poplavljanja pri pretoku Q10. - območja hidravlične obdelave, na katerih so rezultati hidrološko-hidravlične analize poplavne nevarnosti veljavni (OVR). Posamezne hidrološko-hidravlične študije imajo določena območja hidravlične obdelave in območja veljavnosti rezultatov hidravličnega modela. Na dveh ali več območjih prekrivanja veljavnosti rezultatov so območja združena v eno skupno območje veljavnosti rezultatov. Osnovni namen podatkovnega sloja je podrobnejši prikaz poplavnih razmer na določenem območju in zagotavljanje strokovne podlage za razvrščanje območij poplavljanja v razrede poplavne nevarnosti. Podatki so namenjeni tudi načrtovanju ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti, načrtovanju prostorskih ureditev in posegov v prostor, obveščanju in ozaveščanju javnosti, načrtovanju ukrepov zaščite in reševanja ter izvajanju mednarodnih obveznosti. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

zip
Vodni kataster - Integralna karta poplavne nevarnosti - Območje dosega 500-letnih poplav (IKPN_Q500)
zip
Vodni kataster - Integralna karta poplavne nevarnosti - Območje dosega 100-letnih poplav (IKPN_Q100)
zip
Integralna karta poplavne nevarnosti - Območje dosega 10-letnih poplav (IKPN_Q10)

Dodatne povezave (1)

html
Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 09. 2022
Ključne besede Območja nevarnosti naravnih nesreč
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-3807, 2007-01-3216
Pravna podlaga - nazivi Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS, št. 89/2008)
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.