Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekrških

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločbo o prekrških obsega podatke iz 6. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih oziroma zlasti sledeče podatke: podatke o prekrškovnem organu, ki je izdal odločbo o prekršku; osebne podatke storilca; podatke pravne osebe; kraj storitve prekrška; čas storitve prekrška; pravna opredelitev prekrška; podatek, ali gre za postopek po uradni dolžnosti; datum vložitve predloga o prekršku; podatki o predlagatelju; datum zaznambe, da prekrškovni organ ne bo izdal odločbe o prekršku; razlog za neizdajo odločbe o prekršku; izrečena glavna sankcija; izrečena stranska sankcija; znesek izrečene globe; višina stroškov postopka; podatek ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi in o njeni višini; podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe; datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona); datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č člen zakona); datum vročitve odločbe o prekršku; datum zapadlosti globe in stroškov postopka; datum prostovoljne izvršitve odločbe o prekršku; datum vložitve zahteve za sodno varstvo; datum pravnomočnosti odločbe o prekršku; datum izvršljivosti odločbe o prekršku; idr. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 05. 06. 2019
Ključne besede odločba o prekršku, prekršek
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226,2011-01-1598
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 25. 4. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.