721 ogledov

Register odobrenih pokojninskih načrtov

Register pokojninskih načrtov vodi Finančna uprava RS. Predlog za vpis v register poda izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na podlagi vpisa pokojninskega načrta v register so delodajalci in zavarovanci upravičeni do davčnih olajšav. 3. člen ZPIZ-2: (1) Če vlagatelj prijave predloži davčnemu organu prijavo za vpis v register več pokojninskih načrtov, se obrazec izpolni za vsak pokojninski načrt posebej. (2) V obrazec PN-U1 se vpiše: 1. oznaka pokojninskega načrta, ki jo določi upravljavec sam, 2. podatki o pokojninskem skladu: – vzajemnem pokojninskem skladu iz 295. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), – krovnem pokojninskem skladu iz 296. člena ZPIZ-2, – kritnem skladu iz 323. člena ZPIZ-2, – skupini kritnih skladov iz četrtega in osmega odstavka 323. člena ZPIZ-2; 3. podatki o upravljavcu: – vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada iz 297. člena ZPIZ-2, – kritnega sklada in skupine kritnih skladov iz 323. člena ZPIZ-2. (3) V obrazec PN-D2 se vpišejo podatki o pokojninskem načrtu in delodajalcu iz 233. člena ZPIZ-2. (4) V obrazec PN-IR se vpišejo podatki o pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninske rente in o izplačevalcu pokojninske rente iz prvega odstavka 348. člena ZPIZ-2. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Seznam izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 04/02/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 410 Gone
  • Zadnji pregled: 05/02/2023
Naslov URL http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/pokojninsko_in_invalidsko_zavarovanje/dodatno_pokojninsko_zavarovanje/izvajalci_dodatnega_pokojninskega_zavarovanja/seznam_izvajalcev_dodatnega_pokojninskega_zavarovanja/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka