220 ogledov

Register virov sevanj

Register virov sevanj s področja industrije in raziskav vodi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost kot javno knjigo. Vsebina registra je podana v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), podrobnejšo vsebino in način vodenja pa določa Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2). Viri sevanj, ki se vodijo v registru, so viri, ki vsebujejo radioaktivno snov z aktivnostjo nad mejo izvzetja, rentgenske in druge električne naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje. Podatki, ki se vodijo, so naslednji: - ime, sedež in naslov imetnika dovoljenja za uporabo vira sevanja, - šifra in datum izdaje dovoljenja za uporabo vira sevanja, - veljavnost dovoljenja za uporabo vira sevanja, - kraj, kjer se vir sevanja uporablja in shranjuje, - pogoji za uporabo vira sevanja, - podatek o tem ali gre za stacionaren ali premičen vir sevanja, - evidenčna oznaka vira sevanja, ki jo določi upravljavec registra, - vrsta sevalne dejavnosti z virom sevanja, - namen in način uporabe, - podatki o viru sevanja, kot so: vrsta izotopa in aktivnost na določen datum, če gre za radioaktivno snov, oziroma največja anodna napetost in tok pri rentgenski napravi in - serijska številka vira sevanja in serijska številka zaščitnega vsebnika ali naprave, če gre za zaprti vir sevanja, oziroma serijska številka rentgenske cevi in serijska številka ohišja, če gre za rentgensko napravo, - ocena izpustov v okolje, če gre za odprti vir sevanja in če ob uporabi vira sevanja nastajajo radioaktivni odpadki: ocena količine in aktivnosti radioaktivnih odpadkov, - datum začetka in datum prenehanja uporabe vira sevanja, če gre za radioaktivno snov: datum oddaje vira sevanja obvezni gospodarski javni službi ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali vrnitve proizvajalcu ali predaje drugemu izvajalcu sevalne dejavnosti, če gre za rentgensko napravo: datum strokovne razgraditve, - pogostost potrebnih pregledov vira sevanja, datum zadnjega pregleda in veljavnost pregleda in ugotovitve pregleda. Register virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu vodi kot javno knjigo organ, pristojen za varstvo pred sevanji. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 20. 08. 2019
Ključne besede viri sevanj
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698, 2018-01-1151
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.