908 ogledov

Vodna zemljišča

Zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. Vodno zemljišče morja obsega dno notranjih morskih voda in teritorialnega morja do zunanje meje obale. Meje vodnih zemljišč so prikazane v digitalni obliki kot podatkovna zbirka v vodnem katastru. Vodna zemljišča opredeljuje Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe; 11. in 28. člen) ter Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18) in Pravilnik o podrobnejšemu načinu določanja meje obale (Uradni list RS, št. 106/04 in 77/10). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

html
Vodni kataster - Vodna zemljišča
zip
Vodno zemljišče tekočih celinskih voda
zip
Vodno zemljišče stoječih celinskih voda
zip
Vodno zemljišče morja
html
INSPIRE - Vodna zemljišča - ATOM
html
INSPIRE Vodna zemljišča WMS

Dodatne povezave (1)

html
Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 09. 2020
Posodobljeno na OPSI 14. 09. 2022
Ključne besede Nacionalno, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote, raba zemljišč, vode, vodna zemljišča
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2018-01-2883, 2017-01-1602, 2004-01-4473
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.)
Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS, št. 58/18)
Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17)
Pravilnik o podrobnejšemu načinu določanja meje obale (Uradni list RS, št. 106/04 in 77/10)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.