MESTNA OBČINA NOVO MESTO

49
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto v Mestni občini Novo mesto   13 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih se v informacijskem sistemu MONM za vpis otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev združi v centralni čakalni seznam, ki je objavljen na... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca prejemnikov občinske denarne pomoči v Mestni občini Novo mesto   9 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Interna evidenca podatkov o prejemnikih denarne pomoči. Sredstva se nakazuje prejemnikom v obliki denarnega nakazila ali kot funkcionalno nakazilo v trgovino,... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca predsednikov, podpredsednikov, tajnikov in blagajnikov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto   7 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje seznam vseh predsednikov, podpredsednikov, tajnikov in blagajnikov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca enot nepremične kulturne dediščine Mestne občine Novo mesto   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenco nepremične kulturne dediščine vodi ZVKD, OE Novo mesto. Kulturni spomeniki lokalnega pomena v MONM so evidentirani in popisani v okviru Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca podatkov o prejemnikih sredstev na županovem pokroviteljstvu Mestne občine Novo mesto   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Sredstva na javnem pozivu za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva se dodeljujejo vsako leto v višini do 700 EUR za projekte organizacij, ki niso prejele... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca podjemnih in avtorskih pogodb, sklenjene za potrebe delovanja svetniških skupin Mestne občine Novo mesto   6 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Pogodbe so vnesene v sistem Cadis kot priloga k zahtevku za izplačilo sredstev za delovanje svetniške skupine (npr. strokovna ali administrativna pomoč svetniški skupini). Nameni porabe,... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca članov Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto   4 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje podatke o predsedniku, članih in namestnikih predsednika (ime in priimek ter naslov) ter članov komisije in mandat trajanja. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca oseb odgovornih za javna naročila v Mestni občini Novo mesto   4 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje osebna imena oseb, odgovornih za javna naročila, naslove bivališč, EMŠO-je, davčne številke ter datume sklepov, ko so bile osebe imenovane v strokovne komisije. Nadaljujte z branjem ...