MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

97
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami   141 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki nosilcev izvajanja načrtov (proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika) ali skupnih načrtov ravnanja (več proizvajalcev, pridobiteljev ali uvoznikov) z odpadnimi... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Evidenca predelovalcev biološko razgradljivih odpadkov v kompost   137 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o predelovalcih biološko razgradljivih odpadkov, ki so izvajalci kompostiranja ali izvajalci anaerobne razgradnje. V evidenci so poleg osnovnih podatkov... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Napajanje podzemne vode   129 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Napajanje podzemne vode po rezultatih modela mGROWA. Podatki so v absolutnih vrednostih odklonov tridesetletnih obdobij od referenčnega obdobja 1981-2000. Podatki kažejo odklone... Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Okolje in prostor
Merilna mesta za kakovost površinskih voda   57 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Evidenca obsega seznam merilnih mest v mreži državnega monitoringa (ARSO) za spremljanje kakovosti površinskih voda. Vsako merilno mesto predstavlja v evidenci zapis, ki ga sestavljajo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Karte hrupa   40 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje več kart hrupa: - Strateške karte hrupa za pomembne ceste v upravljanju DARS - Strateške karte hrupa za pomembne ceste v upravljanju DRSI - Strateške karte hrupa... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Podnebne spremembe: Projekcije dnevne najvišje temperature, dnevni podatki, scenarij RCP8.5, ločljivost 0,125°   22 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij dnevne najvišje temperature zraka v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP8.5 nad Slovenijo v... Nadaljujte z branjem ...
NetCDF
 
Okolje in prostor
Območja onesnaženosti zunanjega zraka   19 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Območja onesnaženosti zraka, ki predstavljajo oceno onesnaženosti zraka z SO2, No2, delci PM10, svincem, CO, benzenom, težkimi kovinami (As, Cd, Hg, Ni) in policikličnimi aromatskimi... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
EVIDENCA UPRAVLJAVCEV NAPRAV ZA SOSEŽIG ALI SEŽIGALNIC   655 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenco so vpisani upravljavci sežigalnic in naprav za sosežig odpadkov. V evidenci so poleg osnovnih podatkov o upravljavcih in njihovih okoljevarstvenih dovoljenjih navedene tudi... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Evidenca individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo   475 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o individualnih sistemih za ravnanje z odpadno embalažo, ki sami zbirajo odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, in samostojno zagotavljajo ravnanje z... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Evidenca izvajalcev obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov   262 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o zbiralcih, ki so na podlagi akta občine ali vlade določeni za izvajalca obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov. V evidenco so... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
EVIDENCA POSREDNIKOV, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov   120 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani posredniki, ki izvajajo dejavnost posredništva z odpadki. Posrednik z odpadki lahko ureja predelavo ali odstranjevanje odpadkov v imenu tretjih oseb – povzročiteljev... Nadaljujte z branjem ...
PDF